logo sposób na wesele
Twoje zmówienie
Produkt dodany Ilość zaktualizowana Produkt usunięty No more products on stock You entered wrong value.

Brak produktów w koszyku.



REGULAMIN
NAJMU TELEFONÓW

www.sposobnawesele.pl

 

§1

Definicje

 

Ilekroć w regulaminie mowa o:

 1. Wynajmującym – należy przez to rozumieć Artura Damaszk prowadzącego działalność gospodarczą jako Artur Damaszk, ul. Pelplińska 6/A/1, 81-258 Gdynia, NIP: 5911668202.
 2. Najemcy – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, jakiej przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, które składają zamówienie na Stronie Ofertowej.
 3. Najemcy Konsumencie – należy przez to rozumieć Najemcę będącego konsumentem w rozumieniu art. 221kc.
 4. Najemcy Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć Najemcę będącego przedsiębiorcą
  w rozumieniu art. 431kc. 
 5. Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć serwis internetowy prowadzony i utrzymywany przez Wynajmującemu pod adresem https://sposobnawesele.pl.
 6. Stronie Ofertowej – należy przez to rozumieć podstronę Strony Internetowej stanowiącą zorganizowany system zawierania umów na odległość prowadzony i utrzymywany przez
  Wynajmującego który umożliwia Najemcom najem Telefonów za pośrednictwem tego serwisu internetowego i zgodnie z jego Regulaminem.
 7. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument, który w szczególności określa warunki korzystania przez Najemcę ze Strony Ofertowej oraz który stanowi ogólne warunki Umowy Najmu w rozumieniu art. 384 §1 kc.
 8. Polityce Prywatności – należy przez to rozumieć dokument dostępny pod adresem https://sposobnawesele.pl/polityka-prywatnosci i stanowiący zbiór informacji dotyczących zasad oraz warunków, na jakich funkcjonuje Strona Internetowa i Strona Ofertowa, a także pouczeń dotyczących postępowania z danymi osobowymi oraz wykonywania praw przez osoby, których dane te dotyczą.
 9. Umowie Najmu – należy przez to rozumieć umowę najmu Telefonu w rozumieniu
  art. 659 kc do której stosuje się Regulamin, która zawierana jest na podstawie zaproszenia do zawarcia umowy prezentowanego przez Wynajmującego na Stronie Ofertowej. 
 10. Okresie Najmu – należy przez to rozumieć okres obowiązywania Umowy Najmu.
 11. Warunkach Najmu – należy przez to rozumieć dodatkowe warunki i zastrzeżenia umieszczone przez Wynajmującego w opisie Telefonie opublikowanym na Stronie Ofertowej, które stanowią integralną część Umowy Najmu. 
 12. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli zawarcia Umowy Najmu składane Wynajmującemu przez Najemcę za pośrednictwem Strony Ofertowej.
 13. Potwierdzeniu Zamówienia – należy przez to rozumieć potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, które przesyłane jest Najemcy przez Wynajmującemu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej lub z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu teleinformatycznego Strony Ofertowej. 
 14. Cenie – należy przez to rozumieć całkowity koszt najmu Telefonu uwzględniający czynsz w rozumieniu art. 659 §2 kc, a także Kaucję.
 15. Kaucji – należy przez to rozumień kwotę stanowiącą część Ceny, która zatrzymywana jest przez Wynajmującego w celu zabezpieczenia jego roszczeń jakie może nabyć w stosunku do Najemcy w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem Umowy Najmu. 
 16. Dniach Roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).
 17. Telefonie – należy przez to rozumieć urządzenie przenośne umożliwiające utrwalanie i przechowywanie nagrań dźwiękowych.
 18. Nagraniach – należy przez to rozumieć nagrania dźwiękowe utrwalone przy użyciu Telefonu.
 19. Wizerunku Audialnym – należy przez to rozumieć wizerunek w rozumieniu art. 81 prawa autorskiego, na który składa się ton, barwa i skala głosu osoby, która skorzystała z Telefonu w celu utrwalenia Nagrania. 
 20. Plombie Zabezpieczającej – należy przez to rozumieć samoprzylepną plombę gwarancyjną umieszczoną z Telefonie w celu zabezpieczenia urządzenia przed naruszeniem jego integralności lub innym rodzajem ingerencji w jego funkcjonowanie.  
 21. Instrukcji – należy przez to rozumieć dokument w wersji elektronicznej dostarczany Najemcy przez Wynajmującego który zawiera instrukcje i pouczenia dotyczące eksploatacji i zwrotu Telefonu.
 22. Instrukcji Podstawowej– należy przez to rozumieć dokument dołączany do Telefonu, który Najemca powinien udostępniać Gościom. 
 23. Evencie – należy przez to rozumieć imprezę lub przyjęcie okolicznościowe organizowane lub współorganizowane przez Najemcę.
 24. Gościach – należy przez to rozumieć osoby uczestniczące w Evencie na zaproszenie Najemcy lub osoby współorganizującej Event. 
 25. InPost – należy przez to rozumieć InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, NIP: 6793108059.
 26. Paczkomacie – należy przez to rozumieć udostępnianą przez InPost szafę depozytową złożoną ze skrytek, umożliwiająca osobie upoważnionej samoobsługowe nadawanie lub odbiór Telefonu.
 27. Kalendarzu – należy przez to rozumieć elektroniczny kalendarz, w którym Najemca w momencie składania Zamówienia wybiera Okres Najmu.
 28. Bramce Płatności – należy przez to rozumieć obsługę płatności bezgotówkowych zapewnianą przez podmioty wskazane w Polityce Prywatności. 
 29. Opakowaniu Zabezpieczającym – należy przez to rozumieć zapewniane przez Wynajmującego opakowanie wielokrotnego użytku służące do zabezpieczenia Telefonu przy jego dostarczaniu i zwrocie za pośrednictwem Paczkomatu. 
 30. prawie autorskim – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).
 31. ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).
 32. ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 33. kc lub kodeksie cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
 34. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 

§2

Wynajmujący

 

  1. Stronę Ofertową prowadzi Wynajmujący. 
 • Wynajmujący prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia
  6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.).
 1. Numer rachunku bankowego Wynajmującego: 15 1160 2202 0000 0004 5614 9242
 2. Wszystkie treści opublikowane na Stronie Internetowej i w Stronie Ofertowej stanowią własność Wynajmującego, chyba że zastrzeżono inaczej. Kopiowanie, wprowadzanie do obrotu czy w inny sposób wykorzystywanie tych treści może skutkować naruszeniem autorskich praw majątkowych Wynajmującego lub stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.).

 

§3

Najemcy

 

 1. Regulamin wiąże wszystkich Najemców zawierających Umowę Najmu z Wynajmującym. 
 2. Regulamin, o ile wyraźnie w nim to zastrzeżono, może odmiennie regulować prawa i obowiązki Najemców Konsumentów oraz Najemców Przedsiębiorców.
 3. Przepisy Kodeksu cywilnego, do których odsyła Regulamin, mogą odmiennie regulować prawa oraz obowiązki Najemcy Konsumenta i Najemcy Przedsiębiorcy.
 4. Postanowienia Regulaminu dotyczące Najemcy Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej Umowę Najmu bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.




§4

Regulamin

 

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania Umów Najmu za pośrednictwem
  i z wykorzystaniem Strony Ofertowej.
 2. Integralną częścią Regulaminu są:
  1. Warunki Najmu dla każdego z Telefonów;
  2. Polityka Prywatności;
  3. Instrukcja Ogólna;
  4. Instrukcja Użytkowania. 
 3. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Warunków Najmu pierwszeństwo mają postanowienia Warunków Najmu.
 4. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej i może być przez Najemcę w każdym czasie odczytany, pobrany, a jego treść utrwalona w szczególności poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na nośniku. 
 5. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Stronie Internetowej.
 6. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji na Stronie Internetowej, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 7. Do Umów Najmu zawartych i niewykonanych w czasie, w którym nastąpiła zmiana Regulaminu, stosuje się Regulamin w brzmieniu z dnia dokonania Zamówienia przez Najemcę. Wynajmujący zapewni Najemcy dostęp do Regulaminów w brzmieniu sprzed dokonania w nich zmian.  

 

§5

Wymogi techniczne

 

  1. Usługi na Stronie Ofertowej świadczone są dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę i przez siedem (7) dni w tygodniu.
  2. Usługi i czynności na Stronie Ofertowej, które świadczone są tylko w określonych dniach
   i godzinach, określa Regulamin. 
  3. W celu skorzystania ze Strony Ofertowej Najemca musi posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne:
   1. komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe);
   2. dostęp do internetu;
   3. dostęp do poczty elektronicznej (e-mail);
   4. przeglądarka internetowa (Wynajmujący dołoży najwyższych starań, aby Sklep Internetowy był prawidłowo obsługiwany przez aktualne wersje przeglądarek Microsoft Internet Edge, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera oraz Apple Safari);
 • Korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną, Najemca powinien stosować środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).
 • Wynajmujący dołoży należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie
  Strony Ofertowej z wyłączeniem działania siły wyższej, bezprawnego działania osób trzecich, mającego na celu zniszczenie lub zakłócenie działania systemu teleinformatycznego oraz nieprawidłowego lub niedającego się przewidzieć działania przeglądarek internetowych (błędy, aktualizacje, nieobsługiwane funkcjonalności). 

 

§6

Komunikacja

 

  1. W Dni Robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 Najemca może porozumieć się z Wynajmującym za pomocą środków komunikowania się na odległość:
   1. e-mail: karolina@sposobnawesele.pl
   2. telefon: 721-013-647
  2. Wynajmujący dołoży należytej staranności, aby Najemca mógł szybko i efektywnie kontaktować się z nim z wykorzystaniem wskazanych w Regulaminie środków komunikowania się na odległość.
  3. Strona Internetowa może wskazywać także inne środki komunikowania się stron na odległość. 
  4. Podstawową formą komunikacji stron, a w tym formą właściwą do składania wszelkich oświadczeń oraz dokonywania uzgodnień, będzie korespondencja elektroniczna (e-mail). 
 • Najemca może składać oświadczenia Wynajmującemu także z zachowaniem formy pisemnej, przesyłając je na wskazany w Regulaminie adres za pośrednictwem przesyłek rejestrowanych, o których mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896). 
 • Najemca w kontaktach z Wynajmującym powinien w miarę możliwości wykorzystywać adres e-mail wskazany przez siebie w Zamówieniu. 
 • Koszty korzystania ze środków komunikowania się Najemcę Konsumenta z Wynajmującym na odległość w celu zawarcia Umowy Najmu odpowiadają zwykle stosowanym i są uzależnione od cennika operatora.

 

§7

Strona Ofertowa

 

 1. Korzystanie ze Strony Ofertowej przez Najemcę oznacza każde jego zapoznanie się z treściami opublikowanymi przez Wynajmującemu.
 2. Korzystanie ze Strony Ofertowej przez Najemcę powinno odbywać się w sposób:
  1. zgodny z prawem;
  2. zgodny z dobrymi obyczajami;
  3. zgodny z Regulaminem;
  4. niezakłócający jego funkcjonowania;
  5. nieuciążliwy dla innych Najemców i Wynajmującego.
 3. Wynajmujący może w ramach Strony Ofertowej organizować i prowadzić konkursy lub promocje, a ich warunki każdorazowo może określać odrębny regulamin lub Warunki Najmu.
 4. Promocje prowadzone na Stronie Ofertowej nie podlegają łączeniu, chyba że ich regulamin lub oferta prezentowana na Stronie Ofertowej stanowią inaczej. 





§8

Telefony

 

 1. Uśrednioną wartość Telefonu Wynajmujący określa na kwotę 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 2. Eksponowanie Telefonów przez Wynajmującego za pośrednictwem Strony Ofertowej stanowi zaproszenie do zawarcia Umowy Najmu w rozumieniu art. 71 kc.
 3. Telefony eksponowane przez Wynajmującego za pośrednictwem Strony Ofertowej:
  1. są wolne od wad prawnych;
  2. są dopuszczone do obrotu;
  3. mogą być w trakcie Eventu nieodpłatnie udostępniane Gościom przez Najemcę. 
 4. Wynajmujący każdorazowo za pośrednictwem Strony Ofertowej będzie publikował istotne informacje dotyczące Telefonów, a w szczególności opis ich funkcjonalności, cech, kolorów lub warunków, na jakich są mogą być oddane w najem (Warunki Najmu).
 5. Koszt dostawy i zwrotu Telefonu jest wliczony Cenę i obciąża Wynajmującego, chyba że Warunki Najmu stanowią inaczej.

 

§9

Warunki Najmu

 

 1. Każdy Telefon posiada Warunki Najmu.
 2. Warunki Najmu mogą w szczególności dotyczyć:
  1. Ceny;
  2. parametrów Telefonu;
  3. promocji i obniżek Ceny dotyczących Telefonu;
  4. warunków dostarczenia i zwrotu Telefonu;
  5. Okresu Najmu.
 3. Warunki Najmu mogą przewidywać obowiązek współdziałania Najemcy z Wynajmującym. W takim przypadku Najemca zobowiązuje się podejmować działania określone w Warunkach Najmu
  w sposób niezwłoczny i z zachowaniem należytej staranności.
 4. Opóźnienie Najemcy z wykonaniem obowiązków określonych w Warunkach Najmu przedłuża o czas tego opóźnienia termin, w jakim Wynajmujący miał wykonać swoje zobowiązanie w stosunku do Najemcy.
 5. Warunki Najmu obowiązują od dnia ich publikacji na Stronie Ofertowej.
 6. Zmiany Warunków Najmu obowiązują od dnia ich publikacji na Stronie Ofertowej. 
 7. Do Umów Najmu zawartych w czasie, w którym nastąpiła zmiana Warunków Najmu, stosuje się Warunki Najmu w brzmieniu z dnia dokonania Zamówienia przez Najemcę.

 

§10

Zamówienie

 

 1. Najemca może zamówić Telefony dostępne na Stronie Ofertowej z wykorzystaniem Formularza „Zamawiam”. 
 2. W celu złożenia Zamówienia Najemca powinien:
  1. wybrać Telefon 
  2. wybrać Okresu Najmu z Kalendarza;
  3. potwierdzić zamówienie przyciskiem „Zamawiam”
  4. wybrać formę płatności.
 3. Składając Zamówienie, Najemca:
  1. akceptuje Regulamin;
  2. akceptuje Warunki Najmu;
  3. potwierdza, że jego Zamówienie ma charakter kompletny i ostateczny;
  4. wskazuje adres e-mail, przy użyciu którego będzie prowadzona korespondencja;
  5. wskazuje dane niezbędne do wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego;
 4. Składając Zamówienie, Najemca może:
  1. skorzystać z posiadanego kodu promocyjnego;
  2. umieścić w formularzu dodatkowe uwagi lub wskazówki dla Wynajmującego.
 5. Wypełnienie i przesłanie przez Najemcę Formularza „Zamówienie” stanowi ofertę zawarcia Umowy Najmu Telefonu określonego przez Najemcę w Zamówieniu.
 6. W przypadku braku wskazania przez Najemcę danych niezbędnych do wystawienia faktury Wynajmujący wystawi inny dokument księgowy, jaki będzie właściwy dla Zamówienia.  
 7. Jeżeli Najemca nie zapłaci Ceny określonej w Zamówieniu w terminie jednego (1) Dnia Roboczego od jego złożenia, to przyjmuje się, że Najemca zrezygnował z Zamówienia (wycofał swoją ofertę), a Wynajmujący tę rezygnację przyjął.  

 

§11

Umowa Najmu

 

 1. Każdy zamówiony Telefon jest przedmiotem osobnej Umowy Najmu. 
 2. Umowa Najmu może być wykonywana jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że strony uzgodnią inaczej z zachowaniem formy dokumentowej pod rygorem nieważności. 
 3. Umowę Najmu uważa się za zawartą, jeżeli w odpowiedzi na wypełnienie i przysłanie przez Najemcę Formularza „Zamówienie” Wynajmujący niezwłocznie prześle Najemcy Potwierdzenie Zamówienia na trwałym nośniku, co stanowić będzie oświadczenie o przyjęciu oferty i zawarcie Umowy Najmu. W każdym jednak przypadku Umowa Najmu będzie uznana za zawartą nie wcześniej niż przed uiszczeniem Ceny przez Najemcę. 
 4. Po przesłaniu Potwierdzenia Zamówienia oraz otrzymaniu Ceny Wynajmujący niezwłocznie przystępuje do wykonania Umowy Najmu.
 5. Umowę Najmu uważa się za niezawartą, jeżeli:
  1. w odpowiedzi na przesłanie Potwierdzenia Zamówienia Wynajmujący otrzyma automatycznie wygenerowaną przez serwer pocztowy informację o braku możliwości dostarczenia e-maila Najemcy (błędy: za mało miejsca na koncie, nieistniejące konto, niedostępność serwera odbiorcy etc.), a Najemca nie wskazał jakichkolwiek innych danych kontaktowych;
  2. z treści lub przedmiotu Zamówienia, a w szczególności z danych umieszczonych w Formularzu „Zamówienie”, w sposób oczywisty wynika, że stanowi ono oświadczenie pozorne w rozumieniu art. 83 kc.
 6. W przypadku otrzymania Ceny w wykonaniu Umowy Najmu ostatecznie uznanej za niezawartą Wynajmujący niezwłocznie zwróci Najemcy uiszczoną Cenę. 
 7. Umowa Najmu zawarta zostanie w języku polskim.
 8. Prawem właściwym dla zawartej Umowy Najmu będzie prawo polskie. 

 

§12

Okres Najmu

 

 1. Umowa Najmu zawierana jest na Okres Najmu tj. czas określony. 
 2. Umowa Najmu może być zawarta na Okres Najmu wynoszący nie krócej niż 6 (sześć) dni, ale nie dłużej niż 12 (dwanaście) dni.
 3. Okres Najmu rozpoczyna się i kończy z dniem wybranym przez Najemcę w Kalendarzu. 
 4. W pierwszym dniu Okresu Najmu Wynajmujący zobowiązany jest umieścić Telefon w Paczkomacie
 5. W ostatnim dniu Okresu Najmu Najemca zobowiązany jest umieścić Telefon w Paczkomacie

 

§13

Zmiany Umowy Najmu

 

 1. Strony w drodze negocjacji mogą zmienić Umowę Najmu, a w szczególności:
  1. zmodyfikować warunki określone w Zamówieniu;
  2. zmodyfikować Warunki Najmu;
  3. zmienić rodzaj dokumentu księgowego, jaki Wynajmujący dostarczy Najemcy.
  4. objąć nią dostarczenie dodatkowych Telefonów;
  5. przedłużyć lub skrócić Okres Najmu.
 2. Warunki zmiany Umowy Najmu będą każdorazowo przedstawiane Najemcy przez Wynajmującego.
  Po przedstawieniu oferty zmiany Umowy Najmu Najemca może ją przyjąć bez zastrzeżeń lub przystąpić do negocjacji. Strony wyłączają możliwość zawarcia lub zmiany Umowy Najmu w toku negocjacji w rozumieniu art. 72 §1 kc.
 3. W przypadku braku odpowiedzi Najemcy na ofertę Wynajmujący może wyznaczyć Najemcy odpowiedni termin na jej przyjęcie lub kontynuowanie negocjacji, a bezskuteczny upływ terminu powoduje, że oferta przestaje obowiązywać (wygasa). W przypadku braku odmiennego zastrzeżenia oferta wygasa z upływem siedmiu (7) dni od jej przedstawienia Najemcy.
 4. Wszelkie ustalenia Stron modyfikujące warunki Umowy Najmu mogą następować w dowolnej, wybranej przez Strony formie, ale poczynione zmiany będą uważane za skuteczne jedynie pod warunkiem, że:
 1. Wynajmujący prześle Najemcy e-mail zawierający podsumowanie dokonanych ustaleń
  i modyfikacji wraz z wyraźną prośbą o ich zaakceptowanie (dalej „E-mail Podsumowujący”);
 2. Najemca w odpowiedzi na E-maila Podsumowującego jednoznacznie potwierdzi wyszczególnione przez Wynajmującemu zmiany i modyfikacje.
 1. Najemca nie może potwierdzić E-maila Podsumowującego jedynie częściowo lub zastrzeżeniem zmian. W takim przypadku poczynione zmiany i zastrzeżenia uważa się za bezskuteczne. W razie potrzeby Strony ponownie przystąpią do negocjacji, a po ich zakończeniu Wynajmujący prześle Najemcy zaktualizowanego E-maila Podsumowującego.
 2. Potwierdzony przez Najemcę E-mail Podsumowujący staje się częścią Umowy Najmu.
 3. Wszystkie zmiany Umowy Najmu dokonywane z pominięciem powyższego trybu uważane będą za nieważne, chyba że strony zachowają formę pisemną. 

 

§14

Zapłata Ceny

 

 1. Ceny Telefonów eksponowane przez Wynajmującemu za pośrednictwem Strony Ofertowej:
  1. płatne są z góry;
  2. mają charakter zryczałtowany;
  3. podawane są w złotych polskich (PLN);
  4. zawierają należny podatek VAT;
  5. zawierają koszty dostarczenia i zwrotu Telefonu;
  6. zawierają Kaucję;
  7. zawierają wszelkie inne opłaty i należności publiczno-prawne, jakie mogą być doliczone do Ceny;
  8. nie są indywidualnie dostosowywane na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  
 2. Najemca może zapłacić Wynajmującemu Cenę za pośrednictwem:
  1. Bramki Płatności;
  2. przelewu bankowego.
 3. Wynajmujący wystawi Najemcy fakturę VAT lub fakturę imienną. 
 4. Wynajmujący wystawia fakturę z należną stawką podatku VAT.
 5. Najemca wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. 

 

§15

Kaucja

 

 1. Kaucja stanowi część Ceny w wysokości określonej w Warunkach Najmu.
 2. Wynajmujący ma prawo zatrzymać Kaucję przez cały Okres Najmu, a także przez siedem (7) Dni Roboczych od wygaśnięcia Umowy Najmu. 
 3. Wynajmujący zwróci Najemcy Kaucję w terminie trzech (3) Dni Roboczych od kiedy zgodnie z Regulaminem utracił tytuł prawny do jej zatrzymania. Zwrot Kaucji Najemcy nastąpi w taki sam sposób w jaki Najemca opłacił Cenę.
 4. Wynajmujący uprawniony będzie do zatrzymania Kaucji w całości lub w części na poczet swoich roszczeń o zapłatę kary umownej lub odszkodowania. 
 5. Wynajmujący jest uprawniony do potrącenia swoich roszczeń pieniężnych z roszczeniem Najemcy o zwrot Kaucji. 

 

§16

Kary umowne

 

Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w kwocie 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych) na pokrycie kosztów przeprowadzenia diagnostyki Telefonu w przypadku:

 1. zwrotu Telefonu bez Opakowania Zabezpieczającego;
 2. uszkodzenia lub usunięcia Plomby Zabezpieczającej. 
 1. Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną:
  1. w kwocie 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) za 1 (jeden) dzień opóźnienia z umieszczeniem Telefonu w Paczkomacie celem jego zwrotu Wynajmującemu;
  2. w kwocie 100 PLN (słownie: sto złotych) za 2 (dwa) dni opóźnienia z umieszczeniem Telefonu w Paczkomacie celem jego zwrotu Wynajmującemu;
  3. w kwocie 150 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za 3 (trzy) dni opóźnienia z umieszczeniem Telefonu w Paczkomacie celem jego zwrotu Wynajmującemu;
  4. w kwocie 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każde kolejne dni opóźnienia z umieszczeniem Telefonu w Paczkomacie celem jego zwrotu Wynajmującemu.
 2. Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w kwocie 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) w przypadku utraty lub całkowitego zniszczenia Telefonu.
 3. Wynajmujący uprawniony jest do dochodzenia od Najemcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
 4. Wynajmujący może zwolnić Najemcę z obowiązku zapłaty kary umownej w całości lub w części jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności.

 

17

Odstąpienie

 

 1. Najemca może odstąpić od Umowy Najmu, jeżeli uprawnienie takie wynika z przepisów Kodeksu cywilnego lub innych ustaw.
 2. W zakresie Umowy Najmu Wynajmujący informuje Najemcę Konsumenta, że po wykonaniu w pełni przez niego Umowy Najmu Najemca Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy Najmu stosownie do treści art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta.
 3. Najemca Konsument, składając Zamówienie na najem Telefonu, wyraża Wynajmującemu zgodę na wykonanie przez niego Umowy Najmu w pełni w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta.  
 4. W przypadku Umowy Najmu, co do której Najemca Konsument zażądał rozpoczęcia jej wykonywania przez Wynajmującego przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Najmu, Najemca Konsument zobowiązany będzie zapłacić kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której odstąpił on od Umowy Najmu. Wynajmujący przedstawi Najemcy Konsumentowi stopień wykonania Umowy Najmu do chwili odstąpienia przez niego od niej. 
 5. Odstąpienie od Umowy Najmu następuje poprzez złożenie przez Najemcę Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu. Wynajmujący udostępni na Stronie Internetowej wzorzec oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Najmu, a na żądanie Najemcy Konsumenta dostarczy mu go za pośrednictwem poczty elektronicznej. Najemca Konsument nie jest zobowiązany skorzystać ze wzorca oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Najmu. 
 6. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Najmu przez Najemcę Konsumenta wystarczającym jest nadanie oświadczenia przed upływem terminu na złożenie oświadczenia
  o odstąpieniu. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu na pośrednictwem poczty elektronicznej jest skuteczne przy spełnieniu warunków określonych w art. 61 §2 kc. 
 7. W każdym przypadku Wynajmujący niezwłocznie potwierdzi Najemcy Konsumentowi otrzymanie jego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Najmu.
 8. Odstąpienie od Umowy Najmu przez Najemcę Konsumenta nie wymaga przedstawienia uzasadnienia dla tej czynności prawnej.
 9. Odstąpienie od Umowy Najmu przez Najemcę Przedsiębiorcę powinno, pod rygorem jego nieważności, zawierać wskazanie okoliczności faktycznych uprawniających Najemcę Przedsiębiorcę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Najmu.
 10. Odstąpienie od Umowy Najmu przez Najemcę Konsumenta skutkuje:
  1. uznaniem Umowy Najmu za niezawartą (anulowanie zamówienia);
  2. powstaniem obowiązku Wynajmującego do zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Najmu przez Najemcę Konsumenta. Zwrot płatności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki zostały one przez Najemcę Konsumenta wniesione, chyba że ten zgodzi się na inny sposób zwrotu świadczenia, który nie będzie skutkował jakimikolwiek kosztami.

 

§18

Dostawa Telefonu

 

 1. Szczegółowe warunki dostawy określają Warunki Najmu. 
 2. Wynajmujący za pośrednictwem Paczkomatu dostarczy Najemcy Telefon w Opakowaniu Zabezpieczającym. 
 3. Wynajmujący za pośrednictwem Inpost zawiadomi Najemcę o lokalizacji Paczkomatu oraz kodzie dostępowym pozwalającym na odbiór Telefonu. 
 4. Opakowanie Zabezpieczające zawierać będzie:
  1. Telefon;
  2. Instrukcję Użytkowania;
  3. piankowe wypełnienie zabezpieczające Telefon w czasie transportu. 
 5. Po odebraniu Telefonu z Paczkomatu Najemca powinien sprawdzić stan Opakowania Zabezpieczającego oraz Telefonu, a w razie stwierdzenia uszkodzeń lub wad niezwłocznie zawiadomić o nich Wynajmującego.
 6. Najemca zobowiązany jest zachować Opakowanie Zabezpieczające wraz z jego piankowym wypełnieniem, a następnie wykorzystać je do zwrotu Telefonu za pośrednictwem Paczkomatu. 

 

§19

Eksploatacja Telefonu

 

 1. Szczegółowe warunki korzystania oraz zwrotu Telefonu określa Instrukcja.
 2. Warunki korzystania z Telefonu przez Gości określa Instrukcja Podstawowa.
 3. Najemca zobowiązany jest udostępniać Telefon Gościom jedynie w raz z Instrukcją Podstawową oraz zobowiązać ich do jej przestrzegania.  

 

§20

Zwrot Telefonu

 

 1. Wynajmujący zapewni Najemcy kod umożliwiający zwrot Telefonu za pośrednictwem Paczkomatu.
 2. Do zwrotu Telefonu Najemca może skorzystać z Paczkomatu w lokalizacji wedle własnego wyboru.
 3. Najemca zwracając Telefon zobowiązany jest umieścić go w Opakowaniu Zabezpieczającym.
 4. W przypadku zniszczenia lub utraty Opakowania Zabezpieczającego Najemca powinien zgłosić to Wynajmującemu z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

§21

Nagrania

 

 1. Jakość Nagrań uzależniona jest od:
  1. właściwości akustycznych pomieszczenia, w którym wykonano Nagrania;
  2. stopnia stosowania się przez Najemcę do Instrukcji przy wyborze miejsca udostępniania Telefonu w czasie Eventu; 
  3. stopnia stosowania się przez Gości do Instrukcji Podstawowej w momencie wykonania Nagrania;
  4. sprawności psychofizycznej, w której znajdowali się Goście w momencie wykonania Nagrania.
 2. Wynajmujący udostępni Najemcy Nagrania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (pliki w chmurze) w terminie do 14 Dni Roboczych od zwrotu Telefonu przez Najemcę. Po udostępnieniu Nagrań przez Wynajmującego Najemca powinien wykonać kopię Nagrań i przechowywać je na własny koszt oraz ryzyko.
 3. Termin na udostępnienie Nagrań przez Wynajmującego może ulec wydłużeniu, jeżeli Telefon zostanie zwrócony przez Najemcę w stanie utrudniającym lub uniemożliwiającym pozyskanie Nagrań bez uprzedniego wykonania napraw Telefonu. 
 4. Wynajmujący będzie przechowywać Nagrania przez okres 3 (trzech) miesięcy od ich udostępnienia Najemcy, a następnie w sposób trwały usunie je z systemu teleinformatycznego. Po usunięciu Nagrań z systemu teleinformatycznego Wynajmujący nie ma możliwości ich odtworzenia w całości ani w części. 
 5. W przypadku utraty, całkowitego zniszczenia lub przywłaszczenia Telefonu przez Najemcę lub osobę trzecią Wynajmujący zwolniony jest ze zobowiązania dotyczącego wydania Nagrań. 

 

§22

Odpowiedzialność Wynajmującego

 

 1. Wynajmujący jest zobowiązany względem Najemcy do dostarczenia Telefonu, który stanowi przedmiot Umowy Najmu, w stanie wolnym od wad.
 2. Wynajmujący odpowiada względem Najemcy za wadę fizyczną lub prawną Telefonu na podstawie przepisów dotyczących wad rzeczy najętej (art. 664 kc i dalsze). 
 3. W przypadku stwierdzenia wady Telefonu Wynajmujący powinien niezwłocznie wymienić Telefon na wolny od wad lub wadę usunąć, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających
  z art. 664 § 3 kc. 
 4. Jeżeli Telefon ma wadę:
  1. ograniczającą przydatność Telefonu do umówionego użytku - Najemca może złożyć Wynajmującemu oświadczenie o obniżeniu Ceny za czas trwania wad;
  2. uniemożliwiającą przewidziane w Umowie Najmu używanie Telefonu – Najemca może wypowiedzieć Umowę Najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia. 
 5. Wynajmujący odpowiada za działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za własne. 

 

§23

Odpowiedzialność Najemcy

 

 1. Ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia Telefonu w czasie Eventu obciąża Najemcę.
 2. Ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia Telefonu w związku z jego zwrotem za pośrednictwem Paczkomatu obciąża Wynajmującego, chyba że Najemca nie zwrócił Telefonu w Opakowaniu Zabezpieczającym. 
 3. Najemca odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania Gości, którym udostępnił Telefon do korzystania.
 4. Wynajmujący poucza Najemcę, że brak zwrotu Telefonu może wypełnić znamiona przestępstwa przywłaszczenia w rozumieniu art. 284 kodeksu karnego.  

 

§24

Reklamacje

 

 1. Wynajmujący udzieli odpowiedzi na reklamację Najemcę Konsumenta w terminie czternastu (14) dni od jej otrzymania, a w przypadku uchybienia temu terminowi przyjmuje się, że Wynajmujący uznał tę reklamację za zasadną. 
 2. Postanowienia Regulaminu o reklamacji stosuje się odpowiednio do Najemcy Przedsiębiorcy
  z zastrzeżeniem, że brak odpowiedzi Wynajmującego na zgłoszenie wad (reklamację) nie stanowi uznania zgłoszenia (reklamacji) w całości ani w części za zasadne.
 3. Najemca Konsument może składać reklamację:
 1. za pośrednictwem poczty tradycyjnej – na adres Artur Damaszk, ul. Pelplińska 6/A/1, 81-258 Gdynia;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres karolina@sposobnawesele.pl;
 1. Reklamacja powinna zawierać:
 1. dane identyfikujące Najemcę Konsumenta;
 2. dane identyfikujące Umowę Najmu lub numer faktury VAT;
 3. zwięzłe określenie przedmiotu reklamacji.
 1. Reklamacja może dodatkowo zawierać:
 1. zwięzłe określenie oczekiwań Najemcę Konsumenta co do sposobu załatwienia reklamacji przez Wynajmującemu;
 2. inne informacje, które Najemca Konsument uzna za przydatne przy rozpoznawaniu
  jego reklamacji przez Wynajmującemu.
 1. Najemca Konsument zobowiązany jest współdziałać z Wynajmującym w celu umożliwienia mu sprawnego rozpoznania reklamacji.
 2. Wynajmujący rozpoznaje reklamację w następujących terminach:
 1. jeżeli reklamacja jest oczywiście uzasadniona – niezwłocznie;
 2. jeżeli reklamacja wymaga zwykłych czynności związanych z ustalaniem stanu faktycznego – do siedmiu (7) Dni Roboczych;
 3. jeżeli reklamacja wymaga znacznych nakładów czasu i pracy związanych z ustalaniem stanu faktycznego – do dziewięciu (9) Dni Roboczych;
 4. w każdym przypadku – nie więcej niż czternaście (14) dni, chyba że Regulamin zastrzega termin krótszy pod rygorem uznania reklamacji Najemcę Konsumenta za zasadną. 
 1. Po otrzymaniu reklamacji Wynajmujący:
 1. niezwłocznie przystąpi do rozpatrywania reklamacji;
 2. zwróci się do Najemcę Konsumenta o dalsze informacje i wyjaśnienia, jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowego rozpoznania reklamacji;
 3. przystąpi do oględzin wad i usterek Telefonu zgłoszonych przez Najemcę Konsumenta.
 1. Na podstawie ustalonego przez siebie stanu faktycznego Wynajmujący może:
 1. uwzględnić reklamację w całości i spełnić świadczenie, którego żąda Najemca Konsument lub świadczenie ekwiwalentne, na które Najemca Konsument wyraził zgodę;
 2. uwzględnić reklamację w części i częściowo spełnić świadczenie, którego żąda Najemca Konsument, wskazując jednocześnie na przyczyny i podstawy, dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości;
 3. nie uwzględnić reklamacji, wskazując przyczyny i podstawy, dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości ani w części;
 4. wystąpić do Najemcę Konsumenta z propozycją zawarcia ugody, jeżeli okoliczności sprawy nasuwają istotne wątpliwości co do zasadności stanowisk obydwóch stron.
 1. Rozstrzygając o zasadności reklamacji, Wynajmujący przedstawia Najemcy Konsumentowi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Uznając reklamację za zasadną w całości lub w części, Wynajmujący poinformuje Najemcę Konsumenta o przewidywanym terminie załatwienia sprawy.
 3. Usuwając wadę lub wymieniając Telefon na nowy, Wynajmujący działa w sposób możliwie
  bezzwłoczny i nieuciążliwy dla Najemcy Konsumenta.
 4. W przypadku sporu z Wynajmującym Najemca Konsument może zwrócić się o mediację lub pomoc prawną w szczególności do:
 1. Rzecznika Praw Konsumentów w trybie określonym ustawą z dnia 16 lutego 2007 r.
  o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184);
 2. Inspekcji Handlowej w trybie określonym ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.);
 3. Organizacji konsumenckich takich jak Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/) lub Europejskie Centrum Konsumenckie (https://konsument.gov.pl/).
 1. Przed wytoczeniem powództwa Najemca Konsument może skorzystać także z:
 1. postępowania pojednawczego określonego w art. 184 kpc i dalsze, składając wniosek we właściwym miejscowo i rzeczowo sądzie powszechnym;
 2. z platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) prowadzonej przez Komisję Europejską (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 1. Więcej informacji o pozasądowych sposobach dochodzenia roszczeń, a także o przysługujących mu prawach Najemca Konsument może uzyskać pod adresem https://polubowne.uokik.gov.pl/.
 2. Spory pomiędzy Wynajmującym i Najemcą Przedsiębiorcą strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Wynajmującego (właściwość umowna).

 

§25

Dane osobowe

 

 1. Postanowienia dotyczące danych osobowych nie mają zastosowania do Najemcę niebędącego osobą fizyczną. 
 2. Wynajmujący przetwarza następujące dane Najemcę:
  1. imię;
  2. nazwisko;
  3. nazwa działalności (dotyczy Najemców Przedsiębiorców);
  4. adres zamieszkania lub dostawy;
  5. NIP (dotyczy Najemców Przedsiębiorców);
  6. adres e-mail;
  7. numer telefonu.
 3. Wynajmujący przetwarza dane osobowe Najemcę w następujących celach: obsługi płatności, dostawy Telefonu lub rozpoznania reklamacji.
 4. Wynajmujący przekazuje dane osobowe Najemcy do Bramki Płatności: 
  1. w związku ze świadczeniem przez Bramki Płatności na rzecz Wynajmującemu usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  2. w związku z obsługą i rozliczaniem przez Bramkę Płatności dokonywanych przez Najemcaów płatności przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  3. w celu weryfikacji przez Bramkę Płatności należytego wykonania umów zawartych z Wynajmującym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). 
 5. Wynajmujący informuje w trybie art. 13 RODO, że:
  1. administratorem danych osobowych Najemcy jest Wynajmujący;
  2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Najemca może skontaktować się z Wynajmującym z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w regulaminie;
  3. dane osobowe Najemcę będą przetwarzane w celu realizacji umowy o Prowadzenie Konta, Umowy Najmu, a także rozpoznania reklamacji;
  4. dane osobowe Najemcę będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy,
   a także do rozpoznania ewentualnych roszczeń Najemcę. W każdym przypadku nie dłużej niż 6 lat;
  5. dane osobowe Najemcę nie podlegają decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO;
  6. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Najemcę przez Wynajmującemu jest art.6 ust. 1 lit. b RODO;
  7. odbiorcami danych Najemcę będą wyłącznie wskazane w Regulaminie podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Wynajmującemu jako Administratora w celu obsługi płatności lub dostawy Telefonu;
  8. Najemca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, złożenia żądania o ograniczenie ich przetwarzania oraz o przeniesienie swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do żądania usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  9. Najemca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Wynajmujący informuje, że nie ma obowiązku powołania inspektora ochrony danych osobowych. 
 7. Podanie danych osobowych przez Najemcę jest warunkiem zawarcia Umowy Najmu, a także rozpoznania reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Najemcę jest brak możliwości zawarcia powyższych umów lub rozpoznania reklamacji.
 8. W przypadku korzystania z Bramki Płatności w związku z obsługą
  i rozliczaniem płatności dokonywanych przez niego na rzecz Wynajmującemu przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bramkę Płatności na rzecz Wynajmującemu. W przypadku przekazania danych osobowych Najemcę do Bramki Płatności w celu weryfikacji przez Bramkę Płatności należytego wykonania umów zawartych z Wynajmującym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Wynajmującym a Bramką Płatności.
 9. W przypadku przekazania danych osobowych Najemcy do Inpost w związku z dostarczaniem Telefonu podanie danych jest wymagane w celu realizacji usługi transportowej i wydania Telefonu Najemcy przez Inpost za pośrednictwem Paczkomatu oraz zwrotu tego Telefonu Wynajmującemu. 

 

§26

Postanowienia końcowe

 

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, Warunkach Najmu oraz Polityce Prywatności zastosowanie mają:
  1. Kodeks cywilny;
  2. Ustawa o prawach konsumenta;
  3. inne powszechnie obowiązuje akty prawne.
cross