logo sposób na wesele
Twoje zmówienie
Produkt dodany Ilość zaktualizowana Produkt usunięty No more products on stock You entered wrong value.

Brak produktów w koszyku.REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG KONSULTACJI ONLINE 

ORAZ 

SPRZEDAŻY PRODUKTÓW CYFROWYCH

www.sposobnawesele.pl

 

§1

Definicje

 

Ilekroć w regulaminie mowa o:

 1. Event Plannerze lub Wedding Plannerze – należy przez to rozumieć Artura Damaszk prowadzącego działalność gospodarczą jako Artur Damaszk, ul. Pelplińska 6/A/1, 81-258 Gdynia, NIP: 5911668202.
 2. Kliencie – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, jakiej przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, które składają zamówienie na Stronie Ofertowej.
 3. Kliencie Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221kc.
 4. Kliencie Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć Klienta będącego przedsiębiorcą
  w rozumieniu art. 431kc. 
 5. Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć serwis internetowy prowadzony i utrzymywany przez Event Plannera pod adresem https://sposobnawesele.pl.
 6. Stronie Ofertowej – należy przez to rozumieć podstronę Strony Internetowej stanowiącą zorganizowany system zawierania umów na odległość prowadzony i utrzymywany przez
  Event Plannera który umożliwia Klientom składanie zamówień na produkty i usługi oferowane przez Event Plannera za pośrednictwem tego serwisu internetowego i zgodnie z jego Regulaminem.
 7. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument, który w szczególności określa warunki korzystania przez Klienta ze Strony Ofertowej.
 8. Polityce Prywatności – należy przez to rozumieć dokument dostępny pod adresem https://sposobnawesele.pl/polityka-prywatnosci/ i stanowiący zbiór informacji dotyczących zasad oraz warunków, na jakich funkcjonuje Strona Internetowa i Strona Ofertowa, a także pouczeń dotyczących postępowania z danymi osobowymi oraz wykonywania praw przez osoby, których dane te dotyczą.
 9. Umowie Sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktu w rozumieniu
  art. 535 kc, umowę o świadczenie usług w rozumieniu art. 750 kc lub umowę o wykonanie dzieła w rozumieniu art. 627 kc zawieraną przez Klienta i Event Plannera za pośrednictwem Strony Ofertowej. Umowa Sprzedaży zawierana jest na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta. 
 10. Warunkach Sprzedaży – należy przez to rozumieć dodatkowe warunki i zastrzeżenia umieszczone przez Event Plannera w opisie Produktu opublikowanym na Stronie Ofertowej, które stanowią integralną część Umowy Sprzedaży. 
 11. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży składane Event Plannerowi przez Klienta za pośrednictwem Strony Ofertowej.
 12. Potwierdzeniu Zamówienia – należy przez to rozumieć potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, które przesyłane jest Klientowi przez Event Plannera za pośrednictwem korespondencji elektronicznej lub z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu teleinformatycznego Strony Ofertowej. 
 13. Cenie – należy przez to rozumieć zarówno cenę rozumieniu art. 535 kc, jak i wynagrodzenie w rozumieniu art. 735 kc i art. 627 kc.
 14. Dniach Roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).
 15. Produkcie – należy przez to rozumieć Produkt Cyfrowy, a także Produkt-Konsultację. 
 16. Produkcie Cyfrowym – należy przez to rozumieć Produkt, który stanowi treści cyfrowe niedostarczane na nośniku materialnym w rozumieniu art. 38 ust.1 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta.  
 17. Produkcie-Konsultacji – należy przez to rozumieć Produkt, który stanowi usługę w rozumieniu
  art. 750 kc polegającą na przeprowadzeniu Konsultacji Online.
 18. Ankiecie – należy przez to rozumieć elektroniczną ankietę dotyczącą przedmiotu Konsultacji Online, którą Event Planner przesyła do wypełnienia Klientowi.   
 19. Kalendarzu – należy przez to rozumieć elektroniczny kalendarz, który Event Planner przesyła Klientowi w celu wyboru terminu Konsultacji Online.
 20. Konsultacji Online – należy przez to rozumieć spotkanie online organizowane przez Event Plannera z Klientem za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość po zakupie przez niego Produktu-Konsultacji oraz wypełnieniu Ankety Online. 
 21. Bramce Płatności – należy przez to rozumieć obsługę płatności bezgotówkowych zapewnianą przez podmioty wskazane w Polityce Prywatności. 
 22. prawie autorskim – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).
 23. ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).
 24. ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 25. kc lub kodeksie cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
 26. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 

§2

Event Planner

 

  1. Stronę Ofertową prowadzi Event Planner. 
 • Event Planner prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia
  6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.).
 1. Numer rachunku bankowego Event Plannera: 15 1160 2202 0000 0004 5614 9242
 2. Wszystkie treści opublikowane na Stronie Internetowej i w Stronie Ofertowej stanowią własność Event Plannera, chyba że zastrzeżono inaczej. Kopiowanie, wprowadzanie do obrotu czy w inny sposób wykorzystywanie tych treści może skutkować naruszeniem autorskich praw majątkowych Event Plannera lub stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.).

 

§3

Klienci

 

 1. Regulamin wiąże wszystkich Klientów korzystających ze Strony Ofertowej. 
 2. Regulamin, o ile wyraźnie w nim to zastrzeżono, może odmiennie regulować prawa i obowiązki Klientów Konsumentów oraz Klientów Przedsiębiorców.
 3. Przepisy Kodeksu cywilnego, do których odsyła Regulamin, mogą odmiennie regulować prawa oraz obowiązki Klienta Konsumenta i Klienta Przedsiębiorcy.
 4. Postanowienia Regulaminu dotyczące Klienta Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§4

Regulamin

 

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży za pośrednictwem
  i z wykorzystaniem Strony Ofertowej.
 2. Integralną częścią Regulaminu są:
  1. Warunki Sprzedaży dla każdego z Produktów;
  2. Polityka Prywatności.
 3. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Warunków Sprzedaży pierwszeństwo mają postanowienia Warunków Sprzedaży.
 4. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej i może być przez Klienta w każdym czasie odczytany, pobrany, a jego treść utrwalona w szczególności poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na nośniku. 
 5. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Stronie Internetowej.
 6. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji na Stronie Internetowej, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 7. Do Umów Sprzedaży zawartych i niewykonanych w czasie, w którym nastąpiła zmiana Regulaminu, stosuje się Regulamin w brzmieniu z dnia dokonania Zamówienia przez Klienta. Event Planner zapewni Klientowi dostęp do Regulaminów w brzmieniu sprzed dokonania w nich zmian.  

 

§5

Wymogi techniczne

 

  1. Usługi na Stronie Ofertowej świadczone są dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę i przez siedem (7) dni w tygodniu.
  2. Usługi i czynności na Stronie Ofertowej, które świadczone są tylko w określonych dniach
   i godzinach, określa Regulamin. 
  3. W celu skorzystania ze Strony Ofertowej Klient musi posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne:
   1. komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe);
   2. dostęp do internetu;
   3. dostęp do poczty elektronicznej (e-mail);
   4. przeglądarka internetowa (Event Planner dołoży najwyższych starań, aby Sklep Internetowy był prawidłowo obsługiwany przez aktualne wersje przeglądarek Microsoft Internet Edge, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera oraz Apple Safari);
  4. W celu skorzystania z Produktu-Konsultacji Klient musi posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne:
   1. komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe);
   2. mikrofon;
   3. dostęp do internetu;
   4. dostęp do poczty elektronicznej (e-mail);
   5. przeglądarka internetowa (Event Planner dołoży najwyższych starań, aby Sklep Internetowy był prawidłowo obsługiwany przez aktualne wersje przeglądarek Microsoft Internet Edge, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera oraz Apple Safari);
   6. możliwość obsługi aplikacji typu Google Meet, Skype lub Zoom.
 • Korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient powinien stosować środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).
 • Event Planner dołoży należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie
  Strony Ofertowej z wyłączeniem działania siły wyższej, bezprawnego działania osób trzecich, mającego na celu zniszczenie lub zakłócenie działania systemu teleinformatycznego oraz nieprawidłowego lub niedającego się przewidzieć działania przeglądarek internetowych (błędy, aktualizacje, nieobsługiwane funkcjonalności). 

 

§6

Komunikacja

 

  1. W Dni Robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 Klient może porozumieć się z Event Plannerem za pomocą środków komunikowania się na odległość:
   1. e-mail: karolina@sposobnawesele.pl
   2. telefon: 721-013-647
  2. Event Planner dołoży należytej staranności, aby Klient mógł szybko i efektywnie kontaktować się z nim z wykorzystaniem wskazanych w Regulaminie środków komunikowania się na odległość.
  3. Strona Internetowa może wskazywać także inne środki komunikowania się stron na odległość. 
  4. Podstawową formą komunikacji stron, a w tym formą właściwą do składania wszelkich oświadczeń oraz dokonywania uzgodnień, będzie korespondencja elektroniczna (e-mail). 
 • Klient może składać oświadczenia Event Plannera także z zachowaniem formy pisemnej, przesyłając je na wskazany w Regulaminie adres za pośrednictwem przesyłek rejestrowanych, o których mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896). 
 • Klient w kontaktach z Event Plannerem powinien w miarę możliwości wykorzystywać adres e-mail wskazany przez siebie w Zamówieniu. 
 • Koszty korzystania ze środków komunikowania się Klienta Konsumenta z Event Plannerem na odległość w celu zawarcia Umowy Sprzedaży odpowiadają zwykle stosowanym i są uzależnione od cennika operatora.

 

§7

Strona Ofertowa

 

 1. Korzystanie ze Strony Ofertowej przez Klienta oznacza każde jego zapoznanie się z treściami opublikowanymi przez Event Plannera.
 2. Korzystanie ze Strony Ofertowej przez Klienta powinno odbywać się w sposób:
  1. zgodny z prawem;
  2. zgodny z dobrymi obyczajami;
  3. zgodny z Regulaminem;
  4. niezakłócający jego funkcjonowania;
  5. nieuciążliwy dla innych Klientów i Event Plannera.
 3. Event Planner może w ramach Strony Ofertowej organizować i prowadzić konkursy lub promocje, a ich warunki każdorazowo może określać odrębny regulamin lub Warunki Sprzedaży.
 4. Promocje prowadzone na Stronie Ofertowej nie podlegają łączeniu, chyba że ich regulamin lub oferta prezentowana na Stronie Ofertowej stanowią inaczej. 

 

§8

Produkty

 

 1. Eksponowanie Produktów przez Event Plannera za pośrednictwem Strony Ofertowej stanowi zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 kc.
 2. Produkty eksponowane przez Event Plannera za pośrednictwem Strony Ofertowej:
  1. są wolne od wad prawnych;
  2. są dopuszczone do obrotu;
  3. mogą być nabywane przez Klientów bez uzyskania jakichkolwiek pozwoleń lub koncesji. 
 3. Event Planner każdorazowo za pośrednictwem Strony Ofertowej będzie publikował istotne informacje dotyczące Produktów, a w szczególności opis ich funkcjonalności, cech, zastosowań lub warunków, na jakich są wykonywane lub świadczone (Warunki Sprzedaży).

 

§9

Produkty Cyfrowe

 

  1. W razie potrzeby Warunki Sprzedaży Produktów Cyfrowych mogą zawierać informacje i pouczenia:
   1. o funkcjonalności Produktów Cyfrowych;
   2. o mających zastosowanie technicznych środkach ochrony Produktów Cyfrowych;
   3. o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Produktów Cyfrowych.
  2. W zakresie Produktów Cyfrowych Event Planner informuje Klienta Konsumenta, że po dostarczeniu przez niego treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy Klient Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży stosownie do treści art. 38 ust. 1 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta.
  3. Klient Konsument, składając Zamówienie na Produkt Cyfrowy, wyraża zgodę Event Plannera na jego dostarczenie przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, której przedmiotem był Produkt Cyfrowy:
   1. Event Planner może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Produktu Cyfrowego w szczególności poprzez zablokowanie dostępu do Produktu Cyfrowego lub zablokowanie konta, jeżeli jest ono niezbędne w celu korzystania z tego Produktu Cyfrowego;
   2. Klient zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z Produktu Cyfrowego i udostępniania go osobom trzecim. 
 • Koszt Dostawy Produktu Cyfrowego nie jest wliczony w Cenę i obciąża Event Plannera, chyba że Warunki Sprzedaży stanowią inaczej.
 • W przypadku Produktu Cyfrowego Potwierdzenie Zamówienia będzie dodatkowo zawierać informację o udzielonej przez Klienta Konsumenta zgodzie na dostarczenie Produktu Cyfrowego w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 • Event Planner udziela Klientowi licencji na korzystanie z Produktu Cyfrowego na warunkach określonych w Regulaminie, chyba że Warunki Sprzedaży stanowią inaczej.
 • Event Planner oświadcza, że:
 1. posiadać będzie autorskie prawa majątkowe do Produktu Cyfrowego, w szczególności skutecznie nabędzie udziały w tych prawach od współtwórców będących jej podwykonawcami lub pracownikami, lub
 2. posiadać będzie licencję do Produktu Cyfrowego wraz z prawem do udzielania licencji dalszych (sublicencji).
 1. Z chwilą dostarczenia Produktu Cyfrowego Event Planner udziela Klientowi niewyłącznej oraz nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystanie Produktu Cyfrowego na następujących polach eksploatacji:
 1. utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach, w szczególności na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetooptycznych, na dyskach przenośnych typu USB Pendrive oraz na serwerach w chmurze;
 2. wprowadzenie do pamięci elektronicznej; 
 3. wykorzystanie do celów edukacyjnych lub szkoleniowych. 
 1. Event Planner nie określa sposobu korzystania z Produktu Cyfrowego.
 2. Jeżeli nabyty przez Klienta Produkt Cyfrowy przeznaczony jest do jego publicznego udostępniania na Stronie Internetowej, na Stronie Ofertowej lub im podobnych miejscach, to przyjmuje się, że Klient jest uprawniony do równoczesnego opublikowania tego Produktu Cyfrowego tylko w jednym (1) miejscu jednocześnie.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  1. zbywania licencji;
  2. czerpania jakichkolwiek pożytków z licencji;
  3. udzielenia licencji dalszych (sublicencji).

 

§10

Produkty-Konsultacje

 

 1. W zakresie Produktów będących usługami Event Planner informuje Klienta Konsumenta, że po wykonaniu w pełni przez niego usługi Klient Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży stosownie do treści art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Klient Konsument, składając Zamówienie na Produkt będący usługą, wyraża Event Plannera zgodę na wykonanie przez niego usługi w pełni w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta.  
 3. W przypadku Produktu-Konsultacji, co do której Klient Konsument zażądał rozpoczęcia jej świadczenia przez Event Plannera przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, Klient Konsument zobowiązany będzie zapłacić kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której odstąpił on od Umowy Sprzedaży. Event Planner przedstawi Klientowi Konsumentowi stopień wykonania Produktu-Konsultacji do chwili odstąpienia przez niego od Umowy Sprzedaży. 
 4. Koszt Dostawy Produktu-Konsultacji nie jest wliczony w Cenę i obciąża Event Plannera, chyba że Warunki Sprzedaży stanowią inaczej.

 

§11

Konsultacja Online

 

 1. Po zawarciu Umowy Sprzedaży Event Planner prześle Klientowi Ankietę Online, której wypełnienie jest warunkiem uzgodnienia przez strony terminu Konsultacji Online.
 2. Termin Konsultacji Online wybierany jest przez Klienta z terminów dostępnych w Kalendarzu udostępnionym przez Event Plannera.
 3. Klient zobowiązany jest wypełnić Ankietę i wybrać w Kalendarzu termin Konsultacji Online nie później niż trzydzieści (30) dni od otrzymania Ankiety. Po upływie tego terminu Umowa Sprzedaży uznawana jest za wykonaną przez Event Plannera.
 4. Po dokonaniu wyboru terminu Konsultacji Online każda ze stron uprawniona jest do jego jednokrotnej (1) zmiany tego terminu o czym powinna zawiadomić drugą stronę najpóźniej na jeden (1) dzień przed terminem Konsultacji Online. W takim przypadku Event Planner ponownie zapewni Klientowi dostęp do Kalendarza. 
 5. W przypadku braku obecności Klienta na Konsultacji Online Umowa Sprzedaży uznawana jest za wykonaną przez Event Plannera.
 6. W przypadku braku obecności Event Plannera na Konsultacji Online Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie jednego (1) Dnia Roboczego od terminu odbycia się Konsultacji Online. Jeżeli Klient nie odstąpi od Umowy Sprzedaży Event Planner ponownie zapewni Klientowi dostęp do Kalendarza. 
 7. W Konsultacji Online ze strony Klienta może brać udział więcej niż jedna (1) osoba, ale nie więcej niż cztery (4) osoby. 
 8. Konsultacja Online może dotyczyć tylko wydarzenia określonego w Ankiecie. 
 9. Konsultacja Online nie będzie w jakikolwiek sposób utrwalana, a żadna ze stron nie jest uprawniona do wykorzystywania lub rozpowszechniania wizerunku drugiej strony. 
 10. Strony wyłączają możliwość zawarcia lub zmiany jakiejkolwiek umowy w toku negocjacji w rozumieniu art. 72 §1 kc, jeżeli rozmowy w tym zakresie będą prowadzone w trakcie Konsultacji Online. Event Planner każdorazowo dostarczy Klientowi swoją ofertę na trwałym nośniku. 

 

§12

Warunki Sprzedaży

 

 1. Każdy Produkt posiada Warunki Sprzedaży.
 2. Warunki Sprzedaży mogą w szczególności dotyczyć:
  1. Ceny;
  2. parametrów Produktu;
  3. promocji i obniżek Ceny dotyczących Produktu;
  4. warunków dostarczenia Produktu;
  5. czasu dostarczenia Produktu (czas dostawy).
 3. Warunki Sprzedaży mogą przewidywać obowiązek współdziałania Klienta z Event Plannerem. W takim przypadku Klient zobowiązuje się podejmować działania określone w Warunkach Sprzedaży
  w sposób niezwłoczny i z zachowaniem należytej staranności.
 4. Opóźnienie Klienta z wykonaniem obowiązków określonych w Warunkach Sprzedaży przedłuża o czas tego opóźnienia termin, w jakim Event Planner miał wykonać swoje zobowiązanie w stosunku do Klienta.
 5. Warunki Sprzedaży obowiązują od dnia ich publikacji na Stronie Ofertowej.
 6. Zmiany Warunków Sprzedaży obowiązują od dnia ich publikacji na Stronie Ofertowej. 
 7. Do Umów Sprzedaży zawartych w czasie, w którym nastąpiła zmiana Warunków Sprzedaży, stosuje się Warunki Sprzedaży w brzmieniu z dnia dokonania Zamówienia przez Klienta.

 

§13

Zamówienie

 

 1. Klient może zamówić Produkty dostępne na Stronie Ofertowej z wykorzystaniem Formularza https://sposobnawesele.pl/oplac-konsultacje/ 
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:
  1. wybrać Produkt https://sposobnawesele.pl/?add-to-cart=299 
  2. wybrać formę płatności.
 3. Składając Zamówienie, Klient:
  1. akceptuje Regulamin;
  2. akceptuje Warunki Sprzedaży;
  3. potwierdza, że jego Zamówienie ma charakter kompletny i ostateczny;
  4. wskazuje adres e-mail, przy użyciu którego będzie prowadzona korespondencja;
  5. wskazuje dane niezbędne do wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego;
 4. Składając Zamówienie, Klient może:
  1. skorzystać z posiadanego kodu promocyjnego;
  2. umieścić w formularzu dodatkowe uwagi lub wskazówki dla Event Plannera.
 5. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta Formularza „Zamówienie” stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów określonych przez Klienta w Zamówieniu.
 6. W przypadku braku wskazania przez Klienta danych niezbędnych do wystawienia faktury Event Planner wystawi inny dokument księgowy, jaki będzie właściwy dla Zamówienia.  
 7. Jeżeli Klient nie zapłaci Ceny określonej w Zamówieniu w terminie trzech (3) Dni Roboczych od jego złożenia, to przyjmuje się, że Klient zrezygnował z Zamówienia (wycofał swoją ofertę), a Event Planner tę rezygnację przyjął.  

 

§14

Umowa Sprzedaży

 

 1. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą, jeżeli w odpowiedzi na wypełnienie i przysłanie przez Klienta Formularza „Zamówienie” Event Planner niezwłocznie prześle Klientowi Potwierdzenie Zamówienia na trwałym nośniku, co stanowić będzie oświadczenie o przyjęciu oferty i zawarcie Umowy Sprzedaży. W każdym jednak przypadku Umowa Sprzedaży będzie uznana za zawartą nie wcześniej niż przed uiszczeniem Ceny przez Klienta. 
 2. Po przesłaniu Potwierdzenia Zamówienia oraz otrzymaniu Ceny Event Planner niezwłocznie przystępuje do wykonania Umowy Sprzedaży.
 3. Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą, jeżeli:
  1. w odpowiedzi na przesłanie Potwierdzenia Zamówienia Event Planner otrzyma automatycznie wygenerowaną przez serwer pocztowy informację o braku możliwości dostarczenia e-maila Klientowi (błędy: za mało miejsca na koncie, nieistniejące konto, niedostępność serwera odbiorcy etc.), a Klient nie wskazał jakichkolwiek innych danych kontaktowych;
  2. z treści lub przedmiotu Zamówienia, a w szczególności z danych umieszczonych w Formularzu „Zamówienie”, w sposób oczywisty wynika, że stanowi ono oświadczenie pozorne w rozumieniu art. 83 kc.
 4. W przypadku otrzymania Ceny w wykonaniu Umowy Sprzedaży ostatecznie uznanej za niezawartą Event Planner niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną Cenę. 
 5. Umowa Sprzedaży zawarta zostanie w języku polskim.
 6. Prawem właściwym dla zawartej Umowy Sprzedaży będzie prawo polskie. 

 

§15

Zmiany Umowy Sprzedaży

 

 1. Strony w drodze negocjacji mogą zmienić Umowę Sprzedaży, a w szczególności:
  1. zmodyfikować warunki określone w Zamówieniu;
  2. zmodyfikować Warunki Sprzedaży;
  3. zmienić rodzaj dokumentu księgowego, jaki Event Planner dostarczy Klientowi.
  4. objąć nią dostarczenie lub wykonanie dodatkowych Produktów.
 2. Warunki zmiany Umowy Sprzedaży będą każdorazowo przedstawiane przez Event Plannera.
  Po przedstawieniu oferty zmiany Umowy Sprzedaży Klient może ją przyjąć bez zastrzeżeń lub przystąpić do negocjacji. Strony wyłączają możliwość zawarcia lub zmiany umowy w toku negocjacji w rozumieniu art. 72 §1 kc.
 3. W przypadku braku odpowiedzi Klienta na ofertę Event Planner może wyznaczyć Klientowi odpowiedni termin na jej przyjęcie lub kontynuowanie negocjacji, a bezskuteczny upływ terminu powoduje, że oferta przestaje obowiązywać (wygasa). W przypadku braku odmiennego zastrzeżenia oferta wygasa z upływem siedmiu (7) dni od jej przedstawienia Klientowi.
 4. Wszelkie ustalenia Stron modyfikujące warunki Umowy Sprzedaży mogą następować w dowolnej, wybranej przez Strony formie, ale poczynione zmiany będą uważane za skuteczne jedynie pod warunkiem, że:
 1. Event Planner prześle Klientowi e-mail zawierający podsumowanie dokonanych ustaleń
  i modyfikacji wraz z wyraźną prośbą o ich zaakceptowanie (dalej „E-mail Podsumowujący”);
 2. Klient w odpowiedzi na E-maila Podsumowującego jednoznacznie potwierdzi wyszczególnione przez Event Plannera zmiany i modyfikacje.
 1. Klient nie może potwierdzić E-maila Podsumowującego jedynie częściowo lub zastrzeżeniem zmian.
  W takim przypadku poczynione zmiany i zastrzeżenia uważa się za bezskuteczne. W razie potrzeby Strony ponownie przystąpią do negocjacji, a po ich zakończeniu Event Planner prześle Klientowi zaktualizowanego E-maila Podsumowującego.
 2. Potwierdzony przez Klienta E-mail Podsumowujący staje się częścią Umowy Sprzedaży.
 3. Wszystkie zmiany Umowy Sprzedaży dokonywane z pominięciem powyższego trybu uważane będą za nieważne, chyba że strony zachowają formę pisemną. 

 

§16

Zapłata Ceny

 

 1. Ceny Produktów eksponowane przez Event Plannera za pośrednictwem Strony Ofertowej:
  1. płatne są z góry;
  2. mają charakter zryczałtowany;
  3. podawane są w złotych polskich (PLN);
  4. zawierają należny podatek VAT, chyba że Produkt objęty jest stawką 0% (zwolnienie przedmiotowe z VAT);
  5. zawierają wszelkie inne opłaty i należności publiczno-prawne, jakie mogą być doliczone do Ceny, chyba że Produkt ma być dostarczony poza granice Rzeczypospolitej Polskiej;
  6. nie są indywidualnie dostosowywane na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  
 2. Klient może zapłacić Event Plannera Cenę za pośrednictwem:
  1. Bramki Płatności;
  2. przelewu bankowego.
 3. Event Planner wystawi Klientowi fakturę VAT lub fakturę imienną. 
 4. W przypadku dostawy Produktów:
  1. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - Event Planner wystawia fakturę z należną stawką podatku VAT;
  2. dla Klienta Przedsiębiorcy mającego siedzibę poza Rzeczpospolitą Polską, ale na terenie Unii Europejskiej, Event Planner może wystawić fakturę ze stawką 0% podatku VAT, jeżeli taka stawka znajduje zastosowanie;
  3. dla Klienta Przedsiębiorcy mającego siedzibę poza terenem Unii Europejskiej Event Planner może wystawić fakturę z adnotacją o opodatkowaniu w kraju siedziby Klienta Przedsiębiorcy („The Reverse charge is applicable”).  
 5. Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. 

 

§17

Odstąpienie

 

 1. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli uprawnienie takie wynika z przepisów Kodeksu cywilnego lub innych ustaw.
 2. Event Planner każdorazowo pouczy Klienta Konsumenta, że jeżeli z uwagi na Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży nie będzie przysługiwać mu prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży z uwagi na wyjątek określony w art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
 3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Klienta Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu. Event Planner udostępni na Stronie Internetowej wzorzec oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, a na żądanie Klienta Konsumenta dostarczy mu go za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient Konsument nie jest zobowiązany skorzystać ze wzorca oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. 
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Klienta Konsumenta wystarczającym jest nadanie oświadczenia przed upływem terminu na złożenie oświadczenia
  o odstąpieniu. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu na pośrednictwem poczty elektronicznej jest skuteczne przy spełnieniu warunków określonych w art. 61 §2 kc. 
 5. W każdym przypadku Event Planner niezwłocznie potwierdzi Klientowi Konsumentowi otrzymanie jego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Klienta Konsumenta nie wymaga przedstawienia uzasadnienia dla tej czynności prawnej.
 7. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Klienta Przedsiębiorcę powinno, pod rygorem jego nieważności, zawierać wskazanie okoliczności faktycznych uprawniających Klienta Przedsiębiorcę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 8. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Klienta Konsumenta skutkuje:
  1. uznaniem Umowy Sprzedaży za niezawartą (anulowanie zamówienia);
  2. powstaniem obowiązku Event Plannera do zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez Klienta Konsumenta. Zwrot płatności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki zostały one przez Klienta Konsumenta wniesione, chyba że ten zgodzi się na inny sposób zwrotu świadczenia, który nie będzie skutkował jakimikolwiek kosztami.§18

Dostawa

 

 1. Szczegółowe warunki dostawy określają Warunki Sprzedaży. 
 2. Koszt Dostawy Produktu nie jest wliczony w Cenę i obciąża Klienta, chyba że Regulamin lub Warunki Sprzedaży stanowią inaczej. 

 

§19

Rękojmia i Gwarancja

 1. Gwarancja na Produkt może być udzielona przez Event Plannera, producenta lub dystrybutora, a informacja w tym przedmiocie znajduje się w Warunkach Sprzedaży. W takim przypadku Event Planner wraz z Produktem wyda Klientowi dokument gwarancyjny, o który mowa w art. 5773kc. 
 2. Brak wzmianki w Warunkach Sprzedaży:
 1. o udzielonej gwarancji oznacza, że na Produkt nie jest udzielona gwarancja;
 2. o udzielonej rękojmi oznacza, że na Produkt jest udzielona rękojmia. 
 1. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 2. Jeżeli Event Planner ograniczył lub wyłączył rękojmię na Produkt w stosunku do Klienta Przedsiębiorcy, to informacja w tym przedmiocie zostanie umieszczona w Warunkach Sprzedaży. 
 3. Terminy wygaśnięcia uprawień z rękojmi lub przedawnienia się związanych z tym prawem roszczeń określają art. 568 kc i art. 576 kc.
 4. Przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi, regulujące prawa oraz obowiązki Klienta Konsumenta, poza wyjątkami i włączeniami w nich zastrzeżonymi, stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Klient Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w terminie trzech (3) dni od jego dostarczenia i nie zawiadomił niezwłocznie Event Plannera o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później, jeżeli nie zawiadomił Event Plannera niezwłocznie po jej stwierdzeniu, w każdym jednak przypadku nie później niż w terminie pięciu (5) dni od stwierdzenia tej wady. 

 

§20

Odpowiedzialność Event Plannera

 1. Event Planner jest zobowiązany względem Klienta do dostarczenia Produktu, który stanowi przedmiot Umowy Sprzedaży, w stanie wolnym od wad.
 2. Event Planner odpowiada względem Klienta za wadę fizyczną lub prawną Produktu na podstawie przepisów dotyczących rękojmi (art. 556 kc i dalsze). 
 3. Wada fizyczna Produktu występuje w szczególności, gdy Produkt obciążony jest wadami, o jakich mowa w art. 5561 kc. Event Planner jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili.
 4. Wada prawna Produktu występuje w szczególności, gdy Produkt obciążony jest wadami, o jakich mowa w art.5563 kc. 
 5. W przypadku stwierdzenia wady Produktu Event Planner powinien niezwłocznie wymienić produkt na wolny od wad lub wadę usunąć, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających
  z art. 560 kc. 
 6. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć Sprzedającemu oświadczenie o obniżeniu Ceny albo o odstąpieniu. Prawo Klienta do odstąpienia od umowy Sprzedaży podlega ograniczeniu wynikającemu z art. 565 kc. Klient nie może również odstąpić od umowy sprzedaży Produktu, jeżeli jego wada jest nieistotna.
 7. W ramach rękojmi Klient Konsument może dodatkowo żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo, zamiast wymiany Produktu, żądać usunięcia jego wady. 
 8. Jeżeli Produkt nabył Klient Konsument, a wada fizyczna Produktu została stwierdzona przed upływem terminu określonego w art. 5562 kc, to domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta Konsumenta.
 9. Event Planner może być zwolniony ze swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadkach określonych w art. 557 kc, a jej ograniczenie lub modyfikacja może nastąpić jedynie na warunkach wskazanych w art. 558 kc. Event Planner nie będzie zwolniony z odpowiedzialności za wadę Produktu, jeżeli ją podstępnie zataił w rozumieniu art. 564 kc.
 10. Klient może żądać od Event Plannera naprawienia szkody w szczególności w przypadkach i na warunkach określonych w art. 566 kc i art. 574 kc. 
 11. Event Planner odpowiada za działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za własne. 

 

§21

Reklamacje

 1. Event Planner udzieli odpowiedzi na reklamację Klienta Konsumenta w terminie czternastu (14) dni od jej otrzymania, a w przypadku uchybienia temu terminowi przyjmuje się, że Event Planner uznał tę reklamację za zasadną. 
 2. Jeżeli reklamacja Klienta Konsumenta zawiera żądania, o których mowa w art. 5615kc,
  a Event Planner nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, to uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. Postanowienia Regulaminu o reklamacji stosuje się odpowiednio do Klienta Przedsiębiorcy
  z zastrzeżeniem, że brak odpowiedzi Event Plannera na zgłoszenie wad (reklamację) nie stanowi uznania zgłoszenia (reklamacji) w całości ani w części za zasadne.
 4. Klient Konsument może składać reklamację:
 1. za pośrednictwem poczty tradycyjnej – na adres Artur Damaszk, ul. Pelplińska 6/A/1, 81-258 Gdynia;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres karolina@sposobnawesele.pl;
 1. Reklamacja powinna zawierać:
 1. dane identyfikujące Klienta Konsumenta;
 2. dane identyfikujące Umowę Sprzedaży lub numer faktury VAT;
 3. zwięzłe określenie przedmiotu reklamacji.
 1. Reklamacja może dodatkowo zawierać:
 1. zwięzłe określenie oczekiwań Klienta Konsumenta co do sposobu załatwienia reklamacji przez Event Plannera;
 2. inne informacje, które Klient Konsument uzna za przydatne przy rozpoznawaniu
  jego reklamacji przez Event Plannera.
 1. Klient Konsument zobowiązany jest współdziałać z Event Plannerem w celu umożliwienia mu sprawnego rozpoznania reklamacji.
 2. Event Planner rozpoznaje reklamację w następujących terminach:
 1. jeżeli reklamacja jest oczywiście uzasadniona – niezwłocznie;
 2. jeżeli reklamacja wymaga zwykłych czynności związanych z ustalaniem stanu faktycznego – do siedmiu (7) Dni Roboczych;
 3. jeżeli reklamacja wymaga znacznych nakładów czasu i pracy związanych z ustalaniem stanu faktycznego – do dziewięciu (9) Dni Roboczych;
 4. w każdym przypadku – nie więcej niż czternastu (14) dni, chyba że Regulamin zastrzega termin krótszy pod rygorem uznania reklamacji Klienta Konsumenta za zasadną. 
 1. Po otrzymaniu reklamacji Event Planner:
 1. niezwłocznie przystąpi do rozpatrywania reklamacji;
 2. zwróci się do Klienta Konsumenta o dalsze informacje i wyjaśnienia, jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowego rozpoznania reklamacji;
 3. przystąpi do oględzin wad i usterek Produktu zgłoszonych przez Klienta Konsumenta.
 1. Na podstawie ustalonego przez siebie stanu faktycznego Event Planner może:
 1. uwzględnić reklamację w całości i spełnić świadczenie, którego żąda Klient Konsument lub świadczenie ekwiwalentne, na które Klient Konsument wyraził zgodę;
 2. uwzględnić reklamację w części i częściowo spełnić świadczenie, którego żąda Klient Konsument, wskazując jednocześnie na przyczyny i podstawy, dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości;
 3. nie uwzględnić reklamacji, wskazując przyczyny i podstawy, dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości ani w części;
 4. wystąpić do Klienta Konsumenta z propozycją zawarcia ugody, jeżeli okoliczności sprawy nasuwają istotne wątpliwości co do zasadności stanowisk obydwóch stron.
 1. Rozstrzygając o zasadności reklamacji, Event Planner przedstawia Klientowi Konsumentowi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Uznając reklamację za zasadną w całości lub w części, Event Planner poinformuje Klienta Konsumenta o przewidywanym terminie załatwienia sprawy.
 3. Usuwając wadę lub wymieniając Produkt na nowy, Event Planner działa w sposób możliwie
  bezzwłoczny i nieuciążliwy dla Klienta Konsumenta.
 4. W przypadku sporu z Event Plannerem Klient Konsument może zwrócić się o mediację lub pomoc prawną w szczególności do:
 1. Rzecznika Praw Konsumentów w trybie określonym ustawą z dnia 16 lutego 2007 r.
  o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184);
 2. Inspekcji Handlowej w trybie określonym ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.);
 3. Organizacji konsumenckich takich jak Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/) lub Europejskie Centrum Konsumenckie (https://konsument.gov.pl/).
 1. Przed wytoczeniem powództwa Klient Konsument może skorzystać także z:
 1. postępowania pojednawczego określonego w art. 184 kpc i dalsze, składając wniosek we właściwym miejscowo i rzeczowo sądzie powszechnym;
 2. z platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) prowadzonej przez Komisję Europejską (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 1. Więcej informacji o pozasądowych sposobach dochodzenia roszczeń, a także o przysługujących mu prawach Klient Konsument może uzyskać pod adresem https://polubowne.uokik.gov.pl/.
 2. Spory pomiędzy Event Plannerem i Klientem Przedsiębiorcą strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Event Plannera (właściwość umowna).

 

§22

Dane osobowe

 1. Postanowienia dotyczące danych osobowych nie mają zastosowania do Klienta niebędącego osobą fizyczną. 
 2. Event Planner przetwarza następujące dane Klienta:
  1. imię;
  2. nazwisko;
  3. nazwa działalności (dotyczy Klientów Przedsiębiorców);
  4. adres zamieszkania lub dostawy;
  5. NIP (dotyczy Klientów Przedsiębiorców);
  6. adres e-mail;
  7. numer telefonu.
 3. Event Planner przetwarza dane osobowe Klienta w następujących celach: obsługi płatności, dostawy Produktu lub rozpoznania reklamacji.
 4. Event Planner przekazuje dane osobowe Klienta do Bramki Płatności: 
  1. w związku ze świadczeniem przez Bramki Płatności na rzecz Event Plannera usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  2. w związku z obsługą i rozliczaniem przez Bramkę Płatności dokonywanych przez Klientów płatności przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  3. w celu weryfikacji przez Bramkę Płatności należytego wykonania umów zawartych z Event Plannerem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). 
 5. Event Planner informuje w trybie art. 13 RODO, że:
  1. administratorem danych osobowych Klienta jest Event Planner;
  2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Klient może skontaktować się z Event Plannerem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w regulaminie;
  3. dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji umowy o Prowadzenie Konta, Umowy Sprzedaży, a także rozpoznania reklamacji;
  4. dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy,
   a także do rozpoznania ewentualnych roszczeń Klienta. W każdym przypadku nie dłużej niż 6 lat;
  5. dane osobowe Klienta nie podlegają decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO;
  6. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta przez Event Plannera jest art.6 ust. 1 lit. b RODO;
  7. odbiorcami danych Klienta będą wyłącznie wskazane w Regulaminie podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Event Plannera jako Administratora w celu obsługi płatności lub dostawy Produktu;
  8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, złożenia żądania o ograniczenie ich przetwarzania oraz o przeniesienie swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do żądania usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  9. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Event Planner informuje, że nie ma obowiązku powołania inspektora ochrony danych osobowych. 
 7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest warunkiem zawarcia umowy o Prowadzenie Konta, Umowy Sprzedaży, a także rozpoznania reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Klienta jest brak możliwości zawarcia powyższych umów lub rozpoznania reklamacji.
 8. W przypadku korzystania z Bramki Płatności w związku z obsługą
  i rozliczaniem płatności dokonywanych przez niego na rzecz Event Plannera przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bramkę Płatności na rzecz Event Plannera. W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Bramki Płatności w celu weryfikacji przez Bramkę Płatności należytego wykonania umów zawartych z Event Plannerem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Event Plannerem a Bramką Płatności.

 

§23

Postanowienia końcowe

 

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, Warunkach Sprzedaży oraz Polityce Prywatności zastosowanie mają:
  1. Kodeks cywilny;
  2. Ustawa o prawach konsumenta;
  3. inne powszechnie obowiązuje akty prawne.
cross